RC 2-DAY BAZAAR

Might need a physical store after all this 2-day hype.

Appreciate each and everyone for the high attendance at the RC bazaar, more on the way.

Production team: @daveredathens , @daves_bar_athens , @redbullgre , @kalokairinos_g , @niovaki , @josephmouzakitis , @thisisourescapade , @mikefiftyy , @nikolas_tzathas , @apostoloszugouris , @alex_angouridakis , @stoitsiou , @bitzas_ , @elena_gasteratou , @nawelromano , @itselisavet , @ilianalioliou , @athina_filia , @mairezo , @_.vivie._ , @sisiart_greece

Real Characters